12.01.2022r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu;
• Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN.

Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń:
• Pozyskanie wszystkich warunków do zmian;
• Materiały do zmiany decyzji środowiskowej;
• Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD.

Czytaj więcej

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG
• Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej
• Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej
• Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o dane z rejestru publicznego
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG – działki Skarbu Państwa
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych

Czytaj więcej

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu:
• uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy
• uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP)
• wykonania operatu wodnoprawnego.
• projektu stałej organizacji ruchu
• projektu podziałów nieruchomości
• w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz przekazano do Zamawiającego celem akceptacji.

Czytaj więcej

19.10.2022r. Rada Budowy nr 5

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu wrześniu:

• Złożono operat w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych. W ostatnim tygodniu otrzymano raport z weryfikacji materiałów z uwagami do operatu i przystąpiono do wprowadzenia uwag
• Projektant przeanalizował i wprowadził w formie koncepcji zmiany wnioskowane przez Zamawiającego w zakresie skrzyżowań 1, 5 i 6 a także uwzględnił uwagi zawarte w Raporcie nr D-1 Inżyniera Kontraktu z przeglądu dokumentów
• Projektant udzielił odpowiedzi na wezwanie ze Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do uzupełnienia wniosku o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych

Czytaj więcej

08.09.2022r. Rada Budowy nr 4

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu sierpniu:

• pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą
krajową nr 15.
• przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz
uzyskano akceptację Inżyniera.
• przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów
projektowych
• przekazano do zatwierdzenia przez projekt robót geologicznych skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego

Czytaj więcej

11.08.2022r. Rada Budowy nr 3

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu lipcu:

-Kontynuowane są prace projektowe. Wykonawca jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do projektowania, wszelkich niezbędnych pozwoleń i wytycznych od podmiotów trzecich.

-Wykonawca opracował poniższą dokumentację:

  • projekt robót geologicznych,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
Czytaj więcej

11.07.2022r. Rada Budowy nr 2

Wykonawca omówił działania zespołu prowadzone od początku Kontraktu i przedstawił wstępną propozycję przebiegu obwodnicy na podkładach mapowych. Wykonawca zgodnie z Harmonogramem złożył do przeglądu koncepcję przebiegu obwodnicy wraz z uwagami.

Czytaj więcej