/ NAZWA KONTRAKTU

 

 

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy

miejscowości Koźmin Wielkopolski

w ciągu drogi krajowej nr 15

 

Cel inwestycji

Budowa drogi krajowej nr 15 przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszaru miejskiego co jest korzystne, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady obwodnicy. Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Realizacja inwestycji wpłynie na uspokojenie ruchu w miejscowościach, podniesie komfort życia mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Opis – dane o inwestycji

Podstawowe informacje

Nr umowy z Wykonawcą O.PO.D-3.2410.111.2021
Data podpisania umowy 05.05.2022r.
Termin realizacji/td> 05.08.2025r.
Czas na ukończenie 33 miesiące
Wartość umowy (netto) 61.957.656,33 PLN
Wartość umowy (brutto) 76.207.917,29 PLN

Zakres inwestycji obejmuje:

• opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych
pozwalających na realizację inwestycji;
• budowę obwodnicy po wschodniej stronie Koźmina Wielkopolskiego, będącą
kontynuacją drogi krajowej nr 15.
• budowę obiektów inżynierskich w tym wiaduktów drogowych, mostu,

• budowę przepustów,
• budowę zjazdów,
• budowę dodatkowych jezdni,
• budowę poboczy gruntowych,
• budowę chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych na
skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
• budowę oświetlenia drogowego,
• budowę kanału technologicznego,
• budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus
drogowy,
• przebudowę i/lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
• rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: jezdni,
chodników, itp.
• budowę urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczeń
akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z
ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym,
• wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu,
• rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego,
• wycinkę i urządzenie zieleni.
Projektowany odcinek drogi krajowej – obwodnicy Koźmina w ciągu drogi krajowej nr 15
powiązany będzie z następującymi drogami publicznymi:
• istniejącą drogą krajowa nr 15 Jarocin – Krotoszyn poprzez skrzyżowania
skanalizowane typu rondo na początku i końcu obwodnicy
• drogę powiatową nr 5146P Borzęcice – Sapieżyn do DK15
• drogę powiatową nr 5145P Koźmin Wlkp. – Orla – gr. powiatu (Pleszew)
• drogę powiatową nr 5152P Koźmin Wlkp. – Lipowiec- Rozdrażew
• drogę gminną nr 761589 Rozdrażew – Koźmin Wlkp.

Parametry techniczne

 

Droga Krajowa

Przekrój budowlany 1×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni (w tym pasy włączeń i wyłączeń) podatna
Klasa techniczna GP
Prędkość projektowa Vp 70km/h
Liczba i szerokość pasów ruchu 2 x 3,5 m
Szerokość opaski 0,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania

urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub ochrony środowiska i odwodnienia

Kategoria ruchu KR 6
Dopuszczalny nacisk pojedynczej
osi napędowej pojazdu na nawierzchnię
115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne* 2,5 %

 

Plan orientacyjny

Zakres robót

Budowa obwodnicy Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 obejmuje w szczególności:

 1. Budowa drogi krajowej, obwodnicy m. Koźmin Wlkp. W ciągu DK 15
 2. Przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą Koźmina Wlkp.
 3. Budowa dróg innych niż obwodnica Koźmina Wlkp., w tym zmiana przebiegu istniejących dróg w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 4. Budowa dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym obwodnicy Koźmina Wlkp.,
 5. Budowa lub/i przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 6. Obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej, obwodnicy Koźmina Wlkp. i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą,
 7. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 8. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe,
 9. Infrastruktura dla potrzeb obiektów przy obwodnicy Koźmina Wlkp. zlokalizowanych w ciągu obwodnicy w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 10. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 11. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 12. Sieć teletechniczna na potrzeby Zamawiającego,
 13. Oświetlenie drogowe,
 14. Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 15. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 16. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Orientacja na mapie Województwa

Aktualności