28.11.2022-02.12.2022

Postęp prac zgodny z raportem Wykonawcy nr 30 W danym tygodniu Wykonawca kontynuował prace z zakresu: – Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w drodze decyzji ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót – Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego – Opracowanie projektu geotechnicznego – Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania – warunki techniczne, wstępne uzgodnienia – Projekt PZT i…

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu: • uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy • uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) • wykonania operatu wodnoprawnego. • projektu stałej organizacji ruchu • projektu podziałów nieruchomości • w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz…