10.08.2023r. Rada Budowy nr 15

Wykonawca w miesiącu lipcu 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty;
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i wprowadzano korekty;
• Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji. Otrzymano od gestora sieci warunki przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego.
• Otrzymano potwierdzenie ostateczności decyzji od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
PROTOKÓŁ
2 / 6
• Otrzymano od Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie opinię do Projektu Stałej Organizacji Ruchu i oczekiwano na informację od Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. W związku z brakiem odpowiedzi złożono ponowne wystąpienie w przedmiotowej sprawie;
• Otrzymano sprawozdanie z realizacji zaleceń wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie Zarządcy Drogi nieuwzględnienia zaleceń;
• Otrzymano od Zarządu Zlewni w Lesznie informację o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
• Otrzymano uwagi do projektów podziałów nieruchomości od Inżyniera i Zamawiającego oraz wprowadzano stosowne korekty do dokumentacji;
• Otrzymano opinie odpowiednich jednostek do wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych oraz wprowadzano korekty do dokumentacji zgodnie z otrzymanymi uwagami;
• Otrzymano informacje o trasach objazdów do

Czytaj więcej

18.07.2023r. Rada Budowy nr 14

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2023r. zajmował się pracami j.n.:
• Otrzymano uwagi do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej i wprowadzano korekty. Zgodnie z otrzymanymi uwagami wprowadzano także stosowne korekty do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
• Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag oraz przekazano dokumentację do ponownej weryfikacji.
• Otrzymano od Inżyniera oraz Zamawiającego akceptację do wniosków o aktualizację lub wydanie nowych warunków przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego, obejmujących również zmiany wynikające z uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż starodroża przy rondzie nr 1. W związku z powyższym wystąpiono do gestora sieci ze stosownymi wnioskami; Podjęto prace nad przygotowaniem materiałów do ewentualnej aktualizacji uzgodnienia lokalizacji sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej;• Otrzymano decyzję od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wystąpiono o potwierdzenie ostateczności dla przedmiotowej decyzji;
• Otrzymano od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu opinię do zaktualizowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu i oczekiwano na informację od pozostałych jednostek tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie i Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie;
• Otrzymano wyniki Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wstępnie odniesiono się do uwag;
• Otrzymano od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Otrzymano zawiadomienie od Zarządu Zlewni w Lesznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Dokonano uzupełnień w postaci brakującego pełnomocnictwa w operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
• Opracowano i przekazano projekty podziałów nieruchomości. W dniu 31.06.2023r. otrzymano uwagi do przedmiotowej dokumentacji od Inżyniera Kontraktu;
• Otrzymano uwagi do przekazanego do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wniosku dotyczącego odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Po wprowadzeniu uwag, Wystąpiono do odpowiednich jednostek tj. Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem pozyskania opinii do przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca

Czytaj więcej

07.06.2023r. Rada Budowy nr 13

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc maj 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco:

 • Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 31%,

Wykonawca w miesiącu maju 2023r. zajmował się pracami j.n.:

 • Ukończono wykonywanie badań geologicznych, tj. otworów i sondowań wskazanych w projekcie robót geologicznych na działkach ewidencyjnych, dla których pozyskano zgody właścicieli wykonania przedmiotowych badań. Wykonano badania laboratoryjne próbek gruntu i na tej podstawie opracowano i przekazano do akceptacji Dokumentację Geologiczno – Inżynierską. Przystąpiono również do przygotowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
 • Uczestniczono w Radzie Technicznej poświęconej omówieniu uwag Zamawiającego do wniosków o przyłącze energetyczne. Wprowadzano uzupełnienia i korekty do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag. Przygotowano i przekazano wnioski o aktualizację warunków przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego, obejmujących również zmiany wynikające z uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż starodroża przy rondzie nr 1.
 • Pozyskano uzgodnienie do projektu branży drogowej z Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i z Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w zakresie budowy chodników i ciągów pieszo – rowerowych.
 • Pozyskano komplet danych do opracowania Planu Działań Ratowniczych;
 • Otrzymano Postanowienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu opiniujące przedsięwzięcie i stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Zawnioskowano o nadanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • Zgodnie z wymaganiami Inżyniera ponownie wystąpiono o opinie do zaktualizowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Otrzymano opinię z gminy Koźmin Wielkopolski i akceptację Inżyniera Kontraktu;
 • Przygotowano i przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz uzyskano akceptację Inżyniera. Przekazano stosowne materiały w wersji papierowej celem przeprowadzenia audytu;
 • Złożono w Zarządzie Zlewni w Lesznie wnioski o pozwolenie wodnoprawne i otrzymano wezwania do uzupełnienia wniosków i załączonych operatów wodnoprawnych. Udzielono odpowiedzi na wezwanie dotyczące wniosku o pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, wykonanie i likwidację urządzeń, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Dokonano uzupełnień w operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
 • Złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zgłoszenie robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody;
 • Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym zapewnieniu dostępności i zjazdów do działek sąsiadujących z inwestycją i przystąpiono do kompletowania materiału niezbędnego do uzyskania ostatecznej akceptacji dla opracowanej Analizy dostępności.
 • Przekazano wniosek z częścią załączników dotyczący odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.
Czytaj więcej

11.05.2023r. Rada Budowy nr 12

Inżynier na wstępie poinformował, że Rada Budowy dotyczy prac projektowych za miesiąc kwiecień 2023r. Zaawansowanie wygląda następująco:

 • Zaawansowanie czasowe całego Kontraktu na koniec raportowanego okresu wynosi 29%,
 • Zaawansowanie czasowe prac projektowych wynosi 52% (w odniesieniu do 17 miesięcznego okresu projektowania),
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi 10%,
 • Zaawansowanie rzeczywiste prac projektowych (wg szacunków Wykonawcy) wynosi ok. 60%.

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2023r. zajmował się pracami j.n.:

 • wprowadzano poprawki do Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno – Budowlanych wynikające z otrzymanych uwag do tych opracowań, linii rozgraniczających oraz poleceń zmian (m.in. dotyczących zajętości działki nr 245 – obręb Tatary i uwzględnienia projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż przyszłego starodroża DK15 (przy skrzyżowaniu nr 1, będącego przedmiotem odrębnego opracowania).
 • Projektant przekazał skorygowaną dokumentację do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie celem skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) i otrzymał protokół z przeprowadzonej narady z dnia 14.04.2023 r.
 • W odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej, Projektant wykonał analizę konieczności lokalizacji ekranu e7. W wyniku przeprowadzonej ponownie analizy stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, powodujących konieczność lokalizacji ekranu e7. Zgodnie z wezwaniem Wykonawca przekazał skorygowaną dokumentację wraz z odpowiedzią do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w dniu 25.04.2023 r.
 • Projektant analizował dostępność działek do dróg publicznych, uczestniczył w spotkaniach celem omówienia rozwiązań projektowych, w tym w konsultacjach z Przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Pozyskiwano dane niezbędne do przygotowania Planu Działań Ratowniczych.
 • Zgodnie z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu wprowadzano korekty do operatów wodnoprawnych i wniosków o pozwolenie wodnoprawne. Otrzymano akceptację do operatów. Jednocześnie trwały prace związane z przygotowywaniem materiałów do zgłoszenia robót w trybie Art. 118 ustawy o ochronie przyrody.
 • wprowadzono korekty do Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz ponownie przekazano dokumentację do akceptacji. Ponadto Wykonawca przekazał materiały celem przeprowadzenia audytu BRD dla niniejszego zadania.
 • Projektant otrzymał akceptację „roboczych” linii rozgraniczających i kontynuował opracowywanie projektów podziałów nieruchomości.
 • Wykonawca przystąpił do wykonywania robót geologicznych.
 • Wykonawca pozyskiwał uzgodnienia w zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Dodatkowo Wykonawca przygotował wystąpienia o uzgodnienie z Gminą i Powiatowym Zarządem Dróg projektów architektoniczno – budowlanych branży drogowej, w zakresie m.in. ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych, zatok autobusowych
Czytaj więcej

06.04.2023r. Rada Budowy nr 11

Wykonawca przez ostatni miesiąc od poprzedniej Rady Budowy zajmował się pracami j.n.:

 • Wprowadzał elementy uwag do dokumentacji (ścieżka rowerowa, odwodnienie rowu przy działce 245) przedstawionych na poprzedniej naradzie,
 • Opracował i złożył uzupełnienie dokumentacji do ZUDP z uwzględnieniem zmian z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245,
 • Wprowadzał zmiany w projekcie linii rozgraniczających z uwzględnieniem uwag Inżyniera oraz Zamawiającego przesłanych pismem nr 109_EKC.KO.10.107 z dnia 29.03.2023 r.
 • Opracowywał dokumentację z zakresu analizy akustycznej
 • Uzyskał akceptację projektu robót geologicznych wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności
 • Przekazał w dniu 31.03.2023 r. aktualizację harmonogramu (wersja nr 10) uwzględniającą zmiany z zakresu przebiegu ścieżki rowerowej oraz odwodnienia rowu przy działce nr 245.
Czytaj więcej

09.03.2023r. Rada Budowy nr 10

Inżynier poprosił Wykonawcę o określenie statusu zawnioskowanych spraw z gestorami sieci. Wykonawca poinformował, że :
• Ostateczna decyzja w sprawie Projektu Robót Geologicznych jest spodziewana do odbioru w dniu 10.03.2023 r.,
• W dniu 09.02.2023r. Wykonawca wystąpił ponownie z przypomnieniem o przekazanie odpowiedzi na wniosek do Związku Spółek Wodnych o informację na temat istniejącej sieci drenarskiej. ZSW udzielił odpowiedzi w dniu 08.03.2023 r. Zdaniem Związku Spółek Wodnych, teren posiada sieć drenarską, lecz dokumentacja z tym związana jest niedostępna. W związku z powyższym, Wykonawca projektuje w oparciu o dane zebrane podczas wizji lokalnej. Zdaniem Wykonawcy zebrane informacje nie są wystarczające aby uniknąć kolizji w trakcie prowadzenia robót,
• Wykonawca oznajmił, że otrzymał odpowiedzi na wcześniejsze zapytania w sprawie warunków przyłączenia oświetlenia od Energi. Wykonawca w dniu 02.03 wystąpił o wydanie warunków oświetlenia na drogach prostopadłych (skrzyżowania nr 2 i nr 4),
• Wykonawca wciąż oczekuje na odpowiedź od Energi na uwagi do rozwiązań projektowych dla sieci WN,
• Wykonawca wciąż oczekuje na odpowiedź w sprawie warunków technicznych sieci teletechnicznej od Promax,

Czytaj więcej

10.02.2023r. Rada Budowy nr 9

 • Wykonawca poinformował, że do dnia 17.02.2023 r. złoży wniosek o DŚU,
 • Wykonawca poinformował, że nowoodkryty niezinwentaryzowany przewód w okolicy fermy drobiu wpłynie na procedurę i termin opinii ZUDP, dokumentacja w zakresie uzyskiwania opinii ZUDP będzie składana dwuetapowo.
 • Wykonawca poinformował, że prowadzi prace związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego. Zdaniem Wykonawcy na chwilę obecną uzyskanie decyzji wodnoprawnej powinno odbyć się zgodnie z harmonogramem.

Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc luty:
• złożenie wniosku o zmianę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• Obecnie prowadzone są intensywnie prace projektowe nad przekrojami,
• Opracowanie i przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do zaopiniowania IK i Zamawiającego,
• Opracowanie materiałów do audytu BRD.

Czytaj więcej

12.01.2023r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu;
• Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN;
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN.

Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń:
• Pozyskanie wszystkich warunków do zmian;
• Materiały do zmiany decyzji środowiskowej;
• Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD.

Czytaj więcej

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków:
• Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG
• Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej
• Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej
• Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia
• Wniosek o warunki przyłączenia sygnalizacji świetlnej
• Wniosek o dane z rejestru publicznego
• Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG – działki Skarbu Państwa
• Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych

Czytaj więcej

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu:
• uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy
• uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP)
• wykonania operatu wodnoprawnego.
• projektu stałej organizacji ruchu
• projektu podziałów nieruchomości
• w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz przekazano do Zamawiającego celem akceptacji.

Czytaj więcej

19.10.2022r. Rada Budowy nr 5

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu wrześniu:

• Złożono operat w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych. W ostatnim tygodniu otrzymano raport z weryfikacji materiałów z uwagami do operatu i przystąpiono do wprowadzenia uwag
• Projektant przeanalizował i wprowadził w formie koncepcji zmiany wnioskowane przez Zamawiającego w zakresie skrzyżowań 1, 5 i 6 a także uwzględnił uwagi zawarte w Raporcie nr D-1 Inżyniera Kontraktu z przeglądu dokumentów
• Projektant udzielił odpowiedzi na wezwanie ze Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do uzupełnienia wniosku o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych

Czytaj więcej

08.09.2022r. Rada Budowy nr 4

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu sierpniu:

• pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą
krajową nr 15.
• przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz
uzyskano akceptację Inżyniera.
• przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów
projektowych
• przekazano do zatwierdzenia przez projekt robót geologicznych skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego

Czytaj więcej

11.08.2022r. Rada Budowy nr 3

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu lipcu:

-Kontynuowane są prace projektowe. Wykonawca jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do projektowania, wszelkich niezbędnych pozwoleń i wytycznych od podmiotów trzecich.

-Wykonawca opracował poniższą dokumentację:

 • projekt robót geologicznych,
 • mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
Czytaj więcej

11.07.2022r. Rada Budowy nr 2

Wykonawca omówił działania zespołu prowadzone od początku Kontraktu i przedstawił wstępną propozycję przebiegu obwodnicy na podkładach mapowych. Wykonawca zgodnie z Harmonogramem złożył do przeglądu koncepcję przebiegu obwodnicy wraz z uwagami.

Czytaj więcej