12.01.2022r. Rada Budowy nr 8

Wykonawca w miesiącu grudniu prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o uzgodnienie prognozy ruchu; • Wniosek o opinię do stałej organizacji ruchu; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci Sn, nN; • Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla sieci WN. Prace projektowe planowane przez Wykonawcę na miesiąc styczeń: • Pozyskanie wszystkich…

08.12.2022r. Rada Budowy nr 7

Wykonawca w miesiącu listopadzie prowadził prace z zakresu złożenia poniższych wniosków: • Wniosek o warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnej • Wniosek o zamówienie wypisów do uzupełnienia PRG • Wniosek z prośbą o informację w sprawie linii brzegowej • Wniosek o zamówienie mapy ewidencyjnej • Wniosek o warunki przebudowy oświetlenia • Wniosek o warunki przyłączenia oświetlenia…

10.11.2022r. Rada Budowy nr 6

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził prace z zakresu: • uszczegóławiania rozwiązań w zakresie odwodnienia trasy • uszczegóławiania przebudów sieci uzbrojenia terenu pod katem wyznaczenia tras do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) • wykonania operatu wodnoprawnego. • projektu stałej organizacji ruchu • projektu podziałów nieruchomości • w okresie sprawozdawczym uzyskano klauzulę mapy do celów projektowych oraz…

19.10.2022r. Rada Budowy nr 5

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu wrześniu: • Złożono operat w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem uzyskania klauzuli mapy do celów projektowych. W ostatnim tygodniu otrzymano raport z weryfikacji materiałów z uwagami do operatu i przystąpiono do wprowadzenia uwag • Projektant przeanalizował i wprowadził w formie koncepcji zmiany wnioskowane przez Zamawiającego w zakresie skrzyżowań 1,…

08.09.2022r. Rada Budowy nr 4

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu sierpniu: • pozyskano uzupełniające informacje oraz częściowo warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci będących w kolizji z drogą krajową nr 15. • przekazano prognozę ruchu opracowaną metodą modelowania zgodnie z wytycznymi Departamentu Studiów i Strategii GDDKiA oraz uzyskano akceptację Inżyniera. • przygotowywano operat do złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i…

11.08.2022r. Rada Budowy nr 3

Postęp prac Wykonawcy w miesiącu lipcu: -Kontynuowane są prace projektowe. Wykonawca jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do projektowania, wszelkich niezbędnych pozwoleń i wytycznych od podmiotów trzecich. -Wykonawca opracował poniższą dokumentację: projekt robót geologicznych, mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.